Skip to content Skip to footer
Telefoon 085-0479273
8.7
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland

Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Excellent Care Clinics (hierna te noemen ECC / ECCI) en Excellent Care Clinics International B.V, (hierna te noemen ECCI), gevestigd aan de Leeghwaterweg 1 B te 1951NA Velsen-Noord en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 68567839.

De verwerking van persoonsgegevens door ECC / ECCI is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die te herleiden is naar u, zoals bijvoorbeeld uw naam, BSN-nummer of gegevens over uw behandeling. We zorgen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de geldende (privacy)wetgeving worden behandeld. Patiëntgegevens zijn alleen inzichtelijk voor de rechtstreeks betrokken behandelaars. Gegevens worden niet met anderen gedeeld als daar geen expliciete toestemming voor is gegeven door de patiënt of een andere wettelijke grondslag.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ECC / ECCI voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor het bieden van goede en effectieve zorg aan u en het uitvoeren van de behandelovereenkomst die wij met u hebben.
 • Het voeren van de administratie; het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde betalingen.
 • Om in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen, signalen, of klachten en om u te informeren over diensten van ECC / ECCI.
 • Voor het verzenden van afspraken en afspraakherinneringen.
 • Voldoen aan toepasselijke wetgeving (administratie, bewaarplicht en accountantscontrole, verplichtingen vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit).
 • Observatie met camera’s kan verschillende doelen dienen zoals bijvoorbeeld bewaking en veiligheid, het houden van toezicht of monitoring van patiënten met intensieve zorg. Per doel zijn de achtergronden, het bereik, de regels, de afwegingen, procedures verschillend.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens?

ECC / ECCI is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze zorgverlening.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Hieronder beschrijven wij welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken.

 • Informatie die wij van u verwerken om een medisch dossier voor u aan te maken waarin onder andere opgenomen een anamnese, uitslagen, diagnoses en een behandelplan. Wij kunnen in dit verband tevens uw voor- en achternaam verwerken, uw voorletters, uw titel, geboortedatum, e mailadres en mobiel telefoonnummer. Deze informatie verkrijgen wij in de eerste plaats van uzelf. Ook leggen wij vast of u bij ons in de kliniek verblijft.
 • Informatie die wij nodig hebben om de diensten te verlenen. Deze informatie omvat onder andere de gegevens die u zelf opgeeft, maar ook informatie die wij over u hebben. Denk daarbij aan hoe lang u bij ons in de kliniek verblijft, op welke afdeling u verblijft en het nummer van uw kamer. Wij kunnen daarnaast informatie verwerken die betrekking heeft op de aard van uw verblijf in de kliniek en de zorg die wij u bieden, zoals een code voor uw diagnose en behandeling, afspraakinformatie, informatie over uw behandelaar en vragenlijsten die u hebt ingevuld ten aanzien van uw behandeling.
 • Informatie om betalingen af te handelen. Voor zover u gebruik maakt van diensten verwerken wij uw bankgegevens (bankrekeningnummer, naam van uw bank, BSN, verzekeringsgegevens).
 • Informatie in de vorm van beeldmateriaal die wij van u verwerken om de veiligheid en gezondheid van personen te kunnen garanderen. Cameratoezicht kan helpen om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking zijn:

  • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG), zoals in het geval dat ECC / ECCI u vraagt om mee te doen aan een onderzoek.
  • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG), zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG).
  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG).
  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ECC / ECCI of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG). Hier is in de volgende gevallen sprake van:
   • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van ECC / ECCI;
   • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n), bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van WiFi voor patiënten en bezoekers;
   • Fraudepreventie, controle op de logging van informatiesystemen, bijvoorbeeld het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en het internetverkeer;
   • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden van de medewerkers;
   • Interne en externe audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
   • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

De verwerking van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Als wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van ECC / ECCI gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een register waarin wordt vastgelegd wie hierbij betrokken is en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Doorgifte binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen de landen van de EER waarvoor, conform de (U)AVG, in een verwerkersovereenkomst bindende afspraken met derde partijen zijn vastgelegd.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Indien van toepassing vindt doorgifte van uw gegevens buiten de EER alleen dan plaats indien er sprake is van het waarborgen van een passend beschermingsniveau door een (internationale) organisatie. Hierin volgt ECC / ECCI de wettelijke richtlijnen (adequaatheidsbesluit) die hiervoor zijn opgesteld.

Bewaartermijn

ECC / ECCI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

 • De bewaartermijn van een medisch dossier bedraagt 20 jaar. Uw dossier wordt 20 jaar na de laatste aantekening in uw dossier vernietigd, tenzij u eerder een verzoek doet tot vernietiging.
 • Voor het medisch dossier van kinderen geldt dat deze niet wordt vernietigd. De bewaartermijn gaat in vanaf het moment dat het kind volwassen is geworden. Een kind dossier wordt derhalve nimmer voor het 39ste levensjaar vernietigd, tenzij u eerder een verzoek doet tot vernietiging.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden en normen voor informatiebeveiliging in de zorgsector.

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling of bij het vervullen van daarmee samenhangende taken, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Alle medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is.

Soms schakelen wij een derde partij in om bepaalde onderdelen van de dienstverlening te verzorgen. In dat geval maken wij afspraken met deze derde partij (de ‘verwerker’) om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Welke privacyrechten heeft u?

Over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage in en afschrift van het patiëntendossier. U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. De arts mag uw inzageverzoek niet weigeren, maar mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen, bijvoorbeeld persoonlijke werkaantekeningen of informatie over een familielid.
 • Recht op overdraagbaarheid. Indien wij de door u verstrekte persoonsgegevens digitaal verwerken, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen, zodat u de gegevens kunt meenemen en eventueel kunt overdragen aan een andere zorgverlener. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor gegevens die u zelf aan ECC / ECCI verstrekt. Het geldt niet voor de informatie die uw behandelaar vaststelt, zoals vermoedens, diagnoses en behandelplannen. Als u bepaalde digitale gegevens wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.
 • Recht op correctie. Indien wij persoonsgegevens van u verwerken die niet juist zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens te corrigeren. Correctie van gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn als u bent verhuisd of als wij een fout hebben gemaakt bij het registreren van uw gegevens. U kunt alleen aantoonbare onjuiste gegevens laten corrigeren; een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u uw eigen zienswijze toevoegen aan uw patiëntendossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u gegevens wilt wijzigen of iets aan uw dossier wilt toevoegen, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.
 • Recht van bezwaar. Wanneer wij uw gegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek) en u heeft dit liever niet, dan kunt u bij uw behandelend arts bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.
 • Recht op vernietiging. U mag ons vragen om uw patiëntendossier of een gedeelte daarvan te vernietigen. Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek tot vernietiging van uw patiëntendossier gehoor te geven. Wanneer het in uw eigen belang is of in het belang van derden (bijvoorbeeld een familielid) om het dossier of een gedeelte daarvan te bewaren, kan uw arts uw verzoek tot vernietiging afwijzen. Wij mogen vernietiging ook weigeren als een wettelijke verplichting aan vernietiging in de weg staat.

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteit – geen bezwaar regeling

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens en/of (resterend) lichaamsmateriaal is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven goed inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. Indien u niet wilt dat uw gegevens en/of (resterend) lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of kwaliteit, kunt u daar bezwaar tegen maken via privacy@excellentcareclinics.nl

Functionaris Gegevensbescherming

ECC / ECCI heeft mr. Rob Donders als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ECC / ECCI over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de directie van ECC / ECCI. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@excellentcareclinics.nl

Heeft u een vraag of een klacht?

ECC / ECCI beantwoordt uw vragen en/of verzoeken in principe binnen een maand tenzij het antwoord op uw vraag en/of verzoek meer tijd kost, dan informeren wij u hierover binnen een maand. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Wanneer u vragen heeft over uw privacy in de Medische Kliniek Velsen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@excellentcareclinics.nl

U kunt bij onze medewerkers terecht als u een klacht heeft, zowel mondeling als per e-mail (klachtenfunctionaris@excellentcareclinics.nl). Wij adviseren u om altijd uw onvrede eerst met uw behandelaar of zorgverlener te bespreken. Wij proberen uw klacht altijd direct op te lossen.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen en/of verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in deze persoonsgegevens.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.