Skip to content Skip to footer
Telefoon 085-0479273
8.7
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland

Klachteninformatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

De medewerkers van Excellent Care Clinics doen er alles aan om u als patiënt en klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in ons centrum. Wij willen graag dat u dan uw eventuele ongenoegen aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. Ook kunnen wij van uw klachten en observaties leren om zo in de toekomst dergelijke situaties te voorkomen.

Als u patiënt bent (geweest) kunt u een klacht indienen. Als u geen patiënt bent dan kunt u alléén een klacht indienen namens een patiënt, na zijn of haar schriftelijk toestemming.

U kunt in de meeste gevallen het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw behandeling of polikliniekbezoek een oplossing gezocht worden. Lukt u dit niet voldoende, heeft u hier hulp bij nodig of leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de klachtencoördinator van Excellent Care Clinics.

Klachtencoördinator Excellent Care Clinics

De klachtencoördinator informeert u over welke mogelijkheden er zijn om uw klacht te behandelen. In het algemeen verzoeken wij u bij verdere behandeling van uw klacht, deze op schrift te stellen. Indien nodig kunnen onze medewerkers u daarbij ondersteunen.

Hoe is onze klachtencoördinator bereikbaar?

U kunt onze klachtencoördinator bereiken via e-mail, klachtenfunctionaris@excellentcareclinics.nl

Postadres:
Excellent Care Clinics
T.a.v. de klachtencoördinator (vertrouwelijk)
Leeghwaterweg 1 B
1951NA Velsen-Noord

Welke mogelijkheden zijn er om uw klacht te laten behandelen

Via bemiddeling
De klachtencoördinator van Excellent Care Clinics wil u graag helpen om uw klacht kenbaar te maken én om tot een goede oplossing te komen. Uw behandeling in Excellent Care Clinics zal nimmer geschaad worden als u een klacht over de behandeling uit.

De klachtencoördinator kan, als u dat wilt, bemiddelen tussen u en degene waarover u klaagt, bijvoorbeeld door een gesprek tot stand te brengen. U kunt dan uitleggen op welke manier men in uw ogen tekort is geschoten, de betrokken medewerker kan van zijn kant een toelichting geven. De klachtencoördinator kan op uw verzoek of op verzoek van de betreffende medewerker, bij het gesprek aanwezig zijn.

De behandeling van uw klacht kan ook schriftelijk gebeuren indien u dat wenst. Mocht het nog niet gebeurd zijn dan zal de klachtencoördinator van Excellent Care Clinics u vragen om uw klacht op schrift te stellen. Indien u dat wenst kan uw klacht via de bemiddelaar aan de betreffende medewerker van het Excellent Care Clinics voorgelegd worden met het verzoek om een schriftelijke reactie hierop.

Behandeling door de Klachtencommissie
Indien bemiddeling niet het door u gewenste resultaat heeft opgeleverd en het betreft een medische klacht, dan komt uw klacht terecht bij de Klachtencommissie, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Hierbij zal zij informatie inwinnen en een reactie vragen van de medewerker en/of het hoofd van de afdeling waar uw klacht over gaat. Zonodig verzoekt de Klachtencommissie u om aan de commissie toestemming te geven om uw medisch dossier in te zien. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om uw klacht mondeling toe te lichten. Op basis van haar bevindingen zal de commissie oordelen of uw klacht terecht is of niet. De Klachtencommissie zal in haar verslag een advies uitbrengen naar de directie van Excellent Care Clinics. U krijgt hiervan schriftelijk bericht van de Klachtencommissie.

Aan deze procedure zijn uiteraard voor u geen kosten verbonden. (Meer uitgebreide informatie over de klachtenprocedure is verkrijgbaar bij de klachtencoördinator van Excellent Care Clinics) Het klachtenreglement en de klachtenprocedure staat op internet: www.excellentcareclinics.nl

Aansprakelijkheid

Als u denkt dat bij uw verzorging of behandeling bij Excellent Care Clinics verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft ondervonden, dan kunt u Excellent Care Clinics daarvoor aansprakelijk stellen. Bij de klachtencoördinator van Excellent Care Clinics is daarover nadere informatie beschikbaar of kijk op www.excellentcareclinics.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Meer informatie over klachten over de geleverde gezondheidszorg kunt u inwinnen via de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg www.igz.nl